Gwarancja

Gwarancja

Warunki gwarancji / regulamin serwisu

Jeżeli podczas użytkowania komputera, stwierdzone zostało jego nieprawidłowe działanie, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz dokładne przetestowanie sprzętu. Jeśli zachowane zostały zasady obsługi/użytkowania urządzenia, a nadal wykazuje ono usterkę, należy dokonać zgłoszenia gwarancyjnego.

Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela SEVEN na czas określony indywidualnie, zgodnie z dowodem zakupu i sticker’em umieszczonym na sprzęcie.

Sprzęt, który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany bezpośrednio w autoryzowanych punktach serwisowych (wyszczególnionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej), przez użytkownika końcowego.

W przypadku braku znalezienia rozwiązania swojego problemu prosimy o skorzystanie z naszej pomocy w Centrum Serwisowym w Zielonej Górze:

 • Kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej z naszym Centrum Serwisowym – tutaj zasięgniesz wyczerpującej informacji na temat gwarancji sprzętu i procedury gwarancyjnej w przypadku awarii.
 • Możesz też osobiście skontaktować się z naszym punktem serwisowym, przynosząc wadliwie działający komputer lub jego część. Fachowa pomoc techniczna usunie usterkę.
 • Jeżeli zakupiłeś np. monitor (który posiada oryginalną kartę gwarancyjną producenta) z opcją gwarancji door-to-door (D2D) możesz zgłosić jego nieprawidłowe działanie do autoryzowanego punktu serwisowego i skorzystać z opcji zamówienia kuriera, który odbierze uszkodzony monitor od Ciebie z domu bądź firmy, a następnie naprawiony sprzęt dostarczy za darmo do Twojego domu bądź biura. Możesz również dostarczyć wadliwie działający sprzęt do naszego centrum serwisowego, a wtedy my przekażemy go do autoryzowanego punktu serwisowego w Twoim imieniu za opłatą 100 zł brutto.

Poniżej znajdą Państwo nasze warunki gwarancyjne oraz odpowiedź na pytanie: „Jak postępować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego„.

Warunki gwarancji SEVEN SERWIS:

 1. Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela SEVEN na czas określony, indywidualnie, zgodnie z Kartą Gwarancyjną. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu zapisana w Karcie Gwarancyjnej będącej załącznikiem do dokumentu zakupu. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez SEVEN SERWIS, 65-001 Zielona Góra, ul. Chopina 14A, tel. 68 470 07 75, fax. 68 411 37 76
 2. Sprzęt, który posiada oryginalne karty gwarancyjne producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych producenta (wyszczególnionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej), przez końcowego użytkownika.
 3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.
 4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp.
 5. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 6. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do SEVEN SERWIS na własny koszt i osobiście, zachowując poniższe warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:

Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy:

Klient powinien:

 1. dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia,
 2. opis wraz z uszkodzonym sprzętem, kopią dowodu zakupu i kopią Karty Gwarancyjnej dostarczyć do SEVEN SERWIS (adres, tel./fax. – jak wyżej),
 3. SEVEN SERWIS wyda (prześle) Klientowi dokument „Przyjęcia do serwisu” lub „Przyjęcia do transportu”, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu,
 4. sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.),
 5. dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby,
 6. po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście (lub pisemnie upoważnionej osobie) na podstawie dokumentu „Przyjęcia do serwisu” lub „Przyjęcia do transportu” w SEVEN SERWIS,
 7. Klient otrzyma dokument „Wydania z serwisu”, który jednoczenie będzie podstawą do wymiany sprzętu na nowy (patrz pkt. 12), oraz wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy.

W przypadku przesyłek kurierskich ze sprzętem do SEVEN SERWIS wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.

 1. Plomba z numerem seryjnym, numer seryjny lub tzw. sticker umieszczone na sprzęcie nie uprawniają do roszczeń z tytułu gwarancji, a są jedynie informacją dla sprzedawcy w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z gwarancji jest Karta Gwarancyjna.
 2. Należy dopilnować, aby Karta Gwarancyjna była właściwie wypełniona, (data sprzedaży, pieczęć firmy, podpis wystawiającego gwarancję, podpis Nabywcy), w przeciwnym wypadku Gwarancja może nie nabrać mocy prawnej. Kartę Gwarancyjną należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
 3. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona, jeżeli w Karcie Gwarancyjnej wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.
 4. W przypadku, gdy zakupiony sprzęt ulegnie awarii w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zakupu SEVEN wymieni go na nowy taki sam, lub dokona zwrotu pieniędzy zgodnie i na podstawie dokumentu zakupu po uprzednim sprawdzeniu sprzętu przez serwis. Sprawdzenie sprzętu nie powinno trwać dłużej niż 24 godziny.
 5. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.
 6. Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, w przypadku:a. jeżeli w okresie gwarancji SEVEN SERWIS dokona trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,b. jeżeli SEVEN SERWIS uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe lub nie jest możliwe w terminie określonym w pkt. 11.
 7. W przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany sprzętu na nowy, SEVEN zastrzega sobie prawo do decyzji o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z dokumentu zakupu.
 8. W szczególnych przypadkach przyjęcia do serwisu sprzętu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 6, SEVEN SERWIS nie jest zobowiązany do zachowania terminu określonego w pkt.11, oraz nie jest zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu należności za sprzęt, zgodnie z pkt.12 i 13.
 9. SEVEN SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych. Uprawnionemu z tytułu gwarancji zaleca się regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą w wyniku uszkodzenia urządzenia.
 10. Gwarancją nie są objęte:
  a. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
  b. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
  c. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian d. konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,
  d. sprzęt, który nie został dostarczony do SEVEN SERWIS w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,
  e. sprzęt, którego Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
  f. sprzęt, do którego Klient zagubił Kartę Gwarancyjną, która jest jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu.
 11. Numer seryjny reklamowanego sprzętu musi odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu w Karcie Gwarancyjnej.
 12. Każdy reklamowany sprzęt SEVEN SERWIS sprawdza pod względem poprawności działania. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia sprzętu na gwarancji, który jest sprawny i nie wykazuje usterki, SEVEN SERWIS pobierze opłatę w wysokości 100 zł brutto za przeprowadzone testy.
 13. Przy zwrocie reklamowanego sprzętu SEVEN SERWIS potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.
 14. Wadliwy sprzęt lub części, które wymieniono stają się własnością SEVEN SERWIS.
 15. Sprzęt nieodebrany w ciągu 90 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia o możliwości odbioru, zostanie zutylizowany.
 16. Serwis nie ma obowiązku do informowania o wywiązaniu się z reklamacji.
 17. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem.
  SEVEN SERWIS zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji: nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.